منو

دائرةالمعارف دندانپزشکی

لبیال
::  Labial
واژه مرتبط:  باکال / پالاتال   

آفت آفت
::  aphthous ulcers,
واژه مرتبط:  استوماتیت   

استوماتیت استوماتیت
::  Stomatitis
واژه مرتبط:  بیوپسی   

ابرِیژن ابرِیژن
::  Abrasion
واژه مرتبط:  اروژن / اتریشن   

انسیزال

هیچ نظری وجود ندارد